Boravišna taksa

Zakon o boravišnoj taksi

Zakon je objavljen u “Službenom listu RCG”, br. 11/2004 i 13/2004.

Član 1
Ovim zakonom uređuju se os novni elementi za plaćanje b oraviš ne takse . Boravišnu taksu svojim propisom uvodi opština, glavni grad i prestonica (u daljem tekstu: opština).

Član 2
Boravišna taks a je paušalni novčani iznos koji plaća lice koje izvan svog prebivališta koris ti us luge s mješ taja u smještajnom objektu u kojem se obavlja turistička ili ugostiteljska djelatnost (u daljem tekstu: smještajni objekat).
Smještajnim objektom, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se: hotel, motel, pansion, turistički apartman, odmaralište, kamp, planinarski dom, soba za iznajmljivanje i svi drugi objekti u kojima se pružaju usluge smještaja.
Boravišnu taksu podjednakim uslovima plaćaju i strani državljani.

Član 3
Boravišnu taks u ne plaćaju:
1) djeca do 12 godina starosti;
2) lica sa teškim čulnim i tjelesnim smetnjama (slijepi, gluvi, distrofičari i dr.);
3) lica upućena na banjska i klimatska liječenja, odnos no spec ijalizovanu rehabilitaciju od nadležne ljekarske komisije;
4) lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turističkom mjestu;
5) lica koja neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana;
6) učesnic i školskih ekskurzija, odnos no učenici i studenti čiji boravak organizuju škole i fakulteti u okviru redovnih programa, održavanja sportskih i kulturnih manifestacija;
7) strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja taksa;
8) strani državljani koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći.
Lica iz stava 1 ovog člana ne plaćaju boravišnu taksu ako podnesu dokaz o ispunjavanju uslova utvrđenih u istom stavu (članska karta, potvrda škole, ljekara, ljekarski uput i dr).
Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 12 do 18 godina starosti.
Opština može svojim propisom odrediti i druga lica koja su oslobođena od plaćanja boravišne takse.

Član 4
Naplatu boravišne taks e vrši pravno i fizičko lice koje pruža us luge smještaja (u daljem tekstu: davalac smještaja).
Davalac s mještaja naplaćuje boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge smještaja.
Ako davalac smještaja ne naplati boravišnu taksu, dužan je da na svoj teret uplati iznos nenaplaćene boravišne takse.

Član 5
Davalac smještaja je dužan da u račun za uslugu s mješ taja posebno is kaže iznos boravišne takse, a u slučajevima iz člana 3 ovog zakona da navede osnov oslobađanja od plaćanja boravišne takse.
Davalac smještaja vodi evidenciju o plaćenoj boravišnoj taksi u knjizi, odnosno drugoj odgovarajućo j e vide nciji.
Sadržaj evidencije iz stava 2 ovog člana propisuje ministarstvo nadležno za poslove turizma.
Davalac smještaja je dužan da nadležnom poreskom organu, do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, dostavi izvještaj o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaće ne boravišne takse.

Član 6
Sredstva od naplaćene boravišne takse davalac smještaja uplaćuje u roku od pet dana po isteku svakih 15 dana u mjesecu, odnosno po isteku mjeseca.

Član 7
Boravišna taksa se utvrđuje u rasponu od 0,10 do 0,80 evra.
Visinu boraviš ne takse određuje opština svojim propisom.
Opština prilikom određivanja visine boravišne takse uzima u obzir naročito: vrstu smještajnog objekta i obim povoljnosti i usluga koje se nude licima koja koriste usluge smještaja.
Vidi: Ispravku – 13/2004-8.

Član 8
Boravišna taksa prihod je turističke organizacije.
Prikupljena sredstva od boravišne takse koriste se:
– 80% za finansiranje djelatnosti lokalnih turističkih organizacija;
– 20% za finansiranje programa Nacionalne turističke organizacije.

Član 9
Nadzor nad prikupljanjem i plaćanjem boravišne takse i vođenjem odgovarajuće evidencije obavlja nadležni poreski organ opštine.
Ministarstvo nadležno za poslove finansija vrši nadzor nad zakonitošću rada organa lokalne s amouprave u sprovođenju ovog zakona.

Član 10
Na odnose koji nijesu posebno uređeni ovim zakonom (prinudna naplata, žalbeni postupak, kamata i dr.) primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak.

Član 11
Novčanom kaznom od desetostrukog do stostrukog iznosa minimalne zarade u Republici Crnoj Gori kazniće se za prekršaj pravno lice i preduzetnik koji pruža usluge smještaja, ako:
1) ne naplati boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge (član 4 stav 2);
2) u računu posebno ne iskaže iznos boravišne takse ili ne navede osnove oslobađanja od njenog plaćanja (član 5 s tav 1);
3) ne vodi ili netačno vod i e vide nc iju ko ris nika uslug a smješ taja (član 5 stav 2);
4) u propisanom roku ne podnese nadležnom poreskom organu izvještaj o broju koris nika usluge s mještaja i iznos u naplaćene boravišne takse (član 5 stav 4);
5) sredstva od naplaćene boraviš ne takse ne uplati u propis anom roku (član 6).
Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od dvostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici.

Član 12
Novčanom kaznom od dvostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici kazniće se za prekršaj davalac usluge smještaja – fizičko lice, ako:
1) ne naplati boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge (član 4 stav 2);
2) ne vodi ili netačno vod i e vide nc iju ko ris nika uslug a smješ taja (član 5 stav 2);
3) u propisanom roku ne podnese nadležnom poreskom organu izvještaj o broju koris nika usluge s mještaja ili u izvještaju netačno iskaže p od atke (član 5 stav 4);
4) sredstva od naplaćene boraviš ne takse ne uplati u propis anom roku (član 6).

Član 13
Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o komunalnim taksama i naknadama (“Službeni lis t RCG” , br. 38/92, 30/93, 3/94, 27/94 i 45/98), u dijelu koji se odnosi na plaćanje boravišne takse.

Član 14
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Republike Crne Gore”.

Kontakt telefon:

Stari ID: #1772798028#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...